Made in Amsterdam handmade and unique design. It's madness!
Low transport cost We only charge you for the first product
SSL secure shopping Pay with Ideal, Paypal or credit cards
Uw winkelwagen is leeg!

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van Bagnes
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - De prijs
Artikel   9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Klachtenregeling
Artikel 12 - Geschillen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bagnes.
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
5. Bagnes: de rechtspersoon die producten op afstand aan kopers aanbiedt.
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bagnes georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 - Identiteit van Bagnes
Bedrijfsnaam: Bedrijf Online
Handelsnaam: Bagnes.nl

Conradstraat 126e
1018 NM  AMSTERDAM
Telefoonnummer: +31(0)20 222 33 19

Bereikbaar van Maandag t/m Vrijdag van 09:00 tot 18:00
E-mailadres: info ad bagnes punt nl
KvK-nummer: 57618569
Btw-identificatienummer: NL253570001B02

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bagnes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bagnes en koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan koper beschikbaar gesteld als onderdeel van het elektronisch aankoop proces.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Bagnes gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bagnes niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen
de eventuele kosten van aflevering
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Bagnes de prijs garandeert
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor koper te raadplegen is
de manier waarop koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en betaling.
2. Daar koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bagnes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en betaling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bagnes is bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
3. Bagnes treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Daar koper elektronisch kan betalen, zal Bagnes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Bagnes zal bij het product of dienst aan koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen
a. het bezoekadres van de vestiging van Bagnes waar koper met klachten terecht kan
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Bagnes deze gegevens al aan koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door koper of een vooraf door koper aangewezen en aan Bagnes bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bagnes retourneren, conform de door Bagnes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal koper zich richten naar de door Bagnes beschikbaar gemaakte “retour pagina” op de website te vinden onder “klantenservice”

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien koper een bedrag betaald heeft, zal Bagnes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - De prijs
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1. Bagnes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. In het algemeen krimpt katoen. Ook als het wasvoorschrift gevolgd wordt is een mogelijke krimp van 1 a 2 cm. niet uitgesloten.

Artikel 10 - Levering en uitvoering
1. Bagnes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Bagnes het bedrag dat koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bagnes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Bagnes.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bagnes tot het moment van bezorging aan koper of een vooraf aangewezen en aan Bagnes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Klachtenregeling
1. Bagnes beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bagnes, nadat koper de gebreken heeft geconstateerd. Hiertoe kan het contactformulier worden gebruikt.
3. Bij Bagnes ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bagnes binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Bagnes en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Contact
It's madness ! A handmade cotton bag for this price...

All bags are produced by me in my Amsterdam workshop.
We aim to provide you with the coolest bag for the best price. If you feel we can improve, please share your ideas with us through the contact sheet. Enjoy your shopping ! Agnes

Contact us here

.
Twitter
Facebook